EnviroTeam Slovakia

INŠPEKČNÝ ORGÁN

Inšpekčný orgán

Inšpekčný orgán zabezpečuje kontrolu inštalácie a prevádzky kontinuálnych automatických monitorovacích systémov emisií (AMS-E), ktoré sú inštalované na veľkých zdrojoch znečisťovania. Inšpekciou zhody AMS-E sa vykonáva kontrola súladu AMS-E s požiadavkami právných predpisov v oblasti ochrany o ovzdušia, ako aj zisťovanie celého radu funkčných parametrov AMS-E, ktoré sú určené technickými predpismi (EN a ISO normy).

Zisťovanie a kontrola podobných funkčných parametrov sa vykonáva aj na kontinuálnych automatických monitorovacích systémoch sklenníkových plynov (AMS-G), pričom sa hlavne zisťuje zhoda týchto parametrov s požiadavkami technických predpisov (EN a ISO normy). V rámci inštalácii AMS-G ide najmä o analyzátory CO2, ktoré slúžia pre bilancovanie CO2 v rámci obchodovanias kvótami sklenníkových plynov.

Úplné inšpekcie zhody AMS-E sú vykonávané v skúšobnej prevádzke - pri uvádzaní nových zdrojov znečisťovania a/alebo AMS-E do trvalého užívania.

Periodické inšpekcie zhody AMS-E sa realizujú podľa právnych predpisov v pravidelných intervaloch (1 x ročne) taktiež podľa uvedených typov technických noriem.

REFERENCIE

Nosnou činnosťou sú predovšetkým inšpekcie zhody AMS-E, funkčné skúšky AMS-G a diskontinuálne oprávnené merania emisií ZL, ktorých výsledky sú súčasťou povoľovaní stavieb technológií do trvalého užívania orgánmi štátnej správy (prvé). Taktiež sú to následné periodické merania emisií ZL a inšpekcie zhody AMS-E, ktorých periodicita je tiež ustanovená právnymi predpismi (obdoba povinných emisných kontrol automobilov). Súčasne sú však technické prostriedky a odborný potenciál využívané pre poskytovanie služieb v oblasti ekologicko-technickej diagnostiky technologických zariadené formou neautorizovaných – technologických meraní. Tieto merania sú realizované za účelom rôznych optimalizácií technologicko-výrobných procesov, pričom priamo slúžia pri riešeniach zlepšujúcich úroveň ochrany ovzdušia.

Referenčný zoznam najvýznamnejších zákazníkov