EnviroTeam Slovakia

Skúšobné
laboratórium

Merania emisií CO, NOX, SO2, TZL, PM2,5/10, TOC, VOC, anorganických zlúčenín vrátane zlúčenín kovov, dioxínov/furánov a PCB zabezpečuje akreditované skúšobné laboratórium prostredníctvom 3-och komplexne vybavených meracích vozidiel..

Laboratórium je spôsobilé vykonávať kontrolu účinnosti II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach benzínu.

Kalibračné
laboratórium

Kalibrácie automatizovaných monitorovacích systémov (AMS) sú súčasťou komplexného skúšania a kontroly kontinuálnych stacionárnych AMS. Spravidla ide o inštalácie AMS emisií (AMS-E) a AMS sklenníkových plynov (AMS-G), ako sú napríklad analyzátory CO2.

Kalibrácie prenosných analyzátorov. Kalibrované analyzátory môžu mať aj prenosný charakter, pričom slúžia pre analýzy zloženia odpadových plynoch pri rôznych optimalizačných procesoch priemyselných technologicko-výrobných zariadení.

Inšpekčný
orgán

Zabezpečuje kontrolu inštalácie a prevádzky kontinuálnych emisných monitorovacích systémov emisií (AMS-E) a sklenníkových plynov (AMS-G), ktoré sú inštalované na veľkých zdrojoch znečisťovania.

Úplné inšpekcie zhody AMS-E sú vykonávané v skúšobnej prevádzke - pri uvádzaní nových zdrojov znečisťovania a/alebo AMS-E do trvalého užívania. Periodické inšpekcie zhody AMS-E sa realizujú podľa právnych a technických predpisov (EN a ISO normy) v pravidelných intervaloch (1 x ročne).