EnviroTeam Slovakia

KALIBRAČNÉ LABORATÓRIUM

Kalibračné laboratórium

Kalibrácie automatizovaných monitorovacích systémov emisií (AMS-E) sú súčasťou komplexného skúšania a kontroly kontinuálnych stacionárnych AMS-E, ktoré sú inštalované na veľkých zdrojoch znečisťovania. Kalibrácie zabezpečujeme jednak paralelnými referenčnými metódami podľa príslušných EN a ISO noriem, ako aj pomocou štandardných referenčných materiálov (kalibračných plynov).

Kalibrácie prenosných analyzátorov.
Externé analyzátory môžu mať prenosný charakter („kufríkové“ prenosné analyzátory), ktoré slúžia pre monitorovanie zloženia odpadových plynoch pri rôznych optimalizačných procesoch (napr. optimalizácia spaľovacích pomerov v zariadeniach spaľovanie palív). Alternatívne môžu byť inštalované v mobilných laboratóriách (meracích vozidlách), ktoré zabezpečujú diskontinuálne merania emisií znečisťujúcich látok.

Kalibrácie prachomerov a prietokomerov odpadových plynov sú zabezpečované výhradne pomocou referenčných manuálnych metód, ktorých výsledkom je stanovenie závislosti výstupného signálu meradla a skutočných hodnôt monitorovaných veličín v potrubiach.

REFERENCIE

Nosnou činnosťou sú predovšetkým inšpekcie zhody AMS-E, funkčné skúšky AMS-G a diskontinuálne oprávnené merania emisií ZL, ktorých výsledky sú súčasťou povoľovaní stavieb technológií do trvalého užívania orgánmi štátnej správy (prvé). Taktiež sú to následné periodické merania emisií ZL a inšpekcie zhody AMS-E, ktorých periodicita je tiež ustanovená právnymi predpismi (obdoba povinných emisných kontrol automobilov). Súčasne sú však technické prostriedky a odborný potenciál využívané pre poskytovanie služieb v oblasti ekologicko-technickej diagnostiky technologických zariadené formou neautorizovaných – technologických meraní. Tieto merania sú realizované za účelom rôznych optimalizácií technologicko-výrobných procesov, pričom priamo slúžia pri riešeniach zlepšujúcich úroveň ochrany ovzdušia.

Referenčný zoznam najvýznamnejších zákazníkov