EnviroTeam Slovakia

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

Skúšobné laboratórium

Merania emisií CO, NOX, SO2, TZL, TOC, zabezpečuje akreditované skúšobné laboratórium prostredníctvom 3-och komplexne vybavených meracích vozidiel, v ktorých sú inštalované analyzátory a odberové aparatúry pre emisné merania uvedených znečisťujúcich látok na veľkých energetických a technologických zariadeniach (teplárne, elektrárne, spaľovne odpadov, lakovne a pod.). Okrem toho sú pripravené ďalšie dve vozidlá pre emisné merania na plynových kotolniach.

V rámci meraní emisii prachových častíc (TZL) je skúšobné laboratórium spôsobilé stanoviť hmotnostné koncentrácie častíc s aerodynamickým priemerom 2,5 a 10 μm (tzv. PM2,5/10).

Merania organických a anorganických zlúčenín vrátane zlúčenín kovov a polokovov sú vykonávané špecializovanými odberovými sústavami, ktoré vyhovujú najnovším technickým predpisom (EN a ISO normy) pre merania týchto znečisťujúcich látok. Odberové systémy sú na miesta merania dopravované ako súčasť meracích vozidiel. Koncová analýza je zabezpečovaná v akreditovanom zmluvnom laboratóriu ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves, ktoré je zároveň referenčným laboratóriom MŽP SR.

Merania polychlórovaných dibenzodioxínov a dibenzofuránov (PCDD/PCDF) a polychlórovaných bifenylov (PCB) sú zabezpečované systémom akreditovaného vzorkovania našim skúšobným laboratóriom a analytickej subdodávateľskej koncovky v renovovanom zahraničnom laboratóriu (ALS Czech Republic Pardubice). Táto subdodávateľská spolupráca je založená na priebežnom zmluvnom základe, pričom uvedené laboratórium je pre analýzy PCDD/PCDF autorizované MŽP SR.

Meranie účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár.
II. stupeň rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach pohonných hmôt slúži na zachytávanie benzínových výparov vystupujúcich z nádrže motorových vozidiel pri čerpaní palíva a ich spätné privádzanie do skladovacej nádrže.

Merania účinnosti sa vykonávajú podľa STN EN 16321-2 (Rekuperácia benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach – Časť 2.: Skúšobné metódy na verifikáciu systémov rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach). Pre merania je využívaná tzv. mokrá metódou A - meracia metóda s reálnym prietokom benzínu, pri ktorej je potrebný reálny výdaj paliva.

REFERENCIE

Nosnou činnosťou sú predovšetkým inšpekcie zhody AMS-E, kontroly AMS-G a diskontinuálne oprávnené merania emisií ZL, ktorých výsledky sú súčasťou povoľovaní stavieb technológií do trvalého užívania orgánmi štátnej správy (prvé). Taktiež sú to následné periodické merania emisií ZL a periodické inšpekcie zhody AMS-E, ktorých periodicita je tiež ustanovená právnymi predpismi (obdoba povinných emisných kontrol automobilov). Súčasne sú však technické prostriedky a odborný potenciál využívané pre poskytovanie služieb v oblasti ekologicko-technickej diagnostiky technologických zariadené formou neautorizovaných – technologických meraní. Tieto merania sú realizované za účelom rôznych optimalizácií technologicko-výrobných procesov, pričom priamo slúžia pri riešeniach zlepšujúcich úroveň ochrany ovzdušia.

Referenčný zoznam najvýznamnejších zákazníkov