Spoločnosť EnviroTeam Slovakia s.r.o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

EnviroTeam Slovakia

SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIUM

Skúšobné laboratórium

Merania emisií CO, NOX, SO2, TZL, TOC, zabezpečuje akreditované skúšobné laboratórium prostredníctvom 3-och komplexne vybavených meracích vozidiel, v ktorých sú inštalované analyzátory a odberové aparatúry pre emisné merania uvedených znečisťujúcich látok na veľkých energetických a technologických zariadeniach (teplárne, elektrárne, spaľovne odpadov, lakovne a pod.). Okrem toho sú pripravené ďalšie dve vozidlá pre emisné merania na plynových kotolniach.

V rámci meraní emisii prachových častíc (TZL) je skúšobné laboratórium spôsobilé stanoviť hmotnostné koncentrácie častíc s aerodynamickým priemerom 2,5 a 10 μm (tzv. PM2,5/10).

Merania organických a anorganických zlúčenín vrátane zlúčenín kovov a polokovov sú vykonávané špecializovanými odberovými sústavami, ktoré vyhovujú najnovším technickým predpisom (EN a ISO normy) pre merania týchto znečisťujúcich látok. Odberové systémy sú na miesta merania dopravované ako súčasť meracích vozidiel. Koncová analýza je zabezpečovaná v akreditovanom zmluvnom laboratóriu ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves, ktoré je zároveň referenčným laboratóriom MŽP SR.

Merania polychlórovaných dibenzodioxínov a dibenzofuránov (PCDD/PCDF) a polychlórovaných bifenylov (PCB) sú zabezpečované systémom akreditovaného vzorkovania našim skúšobným laboratóriom a analytickej subdodávateľskej koncovky v renovovanom zahraničnom laboratóriu (ALS Czech Republic Pardubice). Táto subdodávateľská spolupráca je založená na priebežnom zmluvnom základe, pričom uvedené laboratórium je pre analýzy PCDD/PCDF autorizované MŽP SR.

Meranie účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár.
II. stupeň rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach pohonných hmôt slúži na zachytávanie benzínových výparov vystupujúcich z nádrže motorových vozidiel pri čerpaní palíva a ich spätné privádzanie do skladovacej nádrže.

Merania účinnosti sa vykonávajú podľa STN EN 16321-2 (Rekuperácia benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach – Časť 2.: Skúšobné metódy na verifikáciu systémov rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach). Pre merania je využívaná tzv. mokrá metódou A - meracia metóda s reálnym prietokom benzínu, pri ktorej je potrebný reálny výdaj paliva.

REFERENCIE

Nosnou činnosťou sú predovšetkým inšpekcie zhody AMS-E, kontroly AMS-G a diskontinuálne oprávnené merania emisií ZL, ktorých výsledky sú súčasťou povoľovaní stavieb technológií do trvalého užívania orgánmi štátnej správy (prvé). Taktiež sú to následné periodické merania emisií ZL a periodické inšpekcie zhody AMS-E, ktorých periodicita je tiež ustanovená právnymi predpismi (obdoba povinných emisných kontrol automobilov). Súčasne sú však technické prostriedky a odborný potenciál využívané pre poskytovanie služieb v oblasti ekologicko-technickej diagnostiky technologických zariadené formou neautorizovaných – technologických meraní. Tieto merania sú realizované za účelom rôznych optimalizácií technologicko-výrobných procesov, pričom priamo slúžia pri riešeniach zlepšujúcich úroveň ochrany ovzdušia.

Referenčný zoznam najvýznamnejších zákazníkov