EnviroTeam Slovakia

SLUŽBY


Skúšobné laboratórium

Merania emisií CO, NOX, SO2, TZL, TOC, zabezpečuje akreditované skúšobné laboratórium prostredníctvom 3-och komplexne vybavených meracích vozidiel, v ktorých sú inštalované analyzátory a odberové aparatúry pre emisné merania uvedených znečisťujúcich látok na veľkých energetických a technologických zariadeniach (teplárne, elektrárne, spaľovne odpadov, lakovne a pod.). Okrem toho sú pripravené ďalšie dve vozidlá pre emisné merania na plynových kotolniach.

V rámci meraní emisii prachových častíc (TZL) je skúšobné laboratórium spôsobilé stanoviť hmotnostné koncentrácie častíc s aerodynamickým priemerom 2,5 a 10 μm (tzv. PM2,5/10).

Merania organických a anorganických zlúčenín vrátane zlúčenín kovov a polokovov sú vykonávané špecializovanými odberovými sústavami, ktoré vyhovujú najnovším technickým predpisom (EN a ISO normy) pre merania týchto znečisťujúcich látok. Odberové systémy sú na miesta merania dopravované ako súčasť meracích vozidiel. Koncová analýza je zabezpečovaná v akreditovanom zmluvnom laboratóriu ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves, ktoré je zároveň referenčným laboratóriom MŽP SR.

Merania polychlórovaných dibenzodioxínov a dibenzofuránov (PCDD/PCDF) a polychlórovaných bifenylov (PCB) sú zabezpečované systémom akreditovaného vzorkovania našim skúšobným laboratóriom a analytickej subdodávateľskej koncovky v renovovanom zahraničnom laboratóriu (ALS Czech Republic Pardubice). Táto subdodávateľská spolupráca je založená na priebežnom zmluvnom základe, pričom uvedené laboratórium je pre analýzy PCDD/PCDF akreditované (ČIA)  a autorizované MŽP SR.

Meranie účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár.

II. stupeň rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach pohonných hmôt slúži na zachytávanie benzínových výparov vystupujúcich z nádrže motorových vozidiel pri čerpaní palíva a ich spätné privádzanie do skladovacej nádrže.

Merania účinnosti sa vykonávajú podľa STN EN 16321-2 (Rekuperácia benzínových pár pri čerpaní pohonných látok do motorových vozidiel na čerpacích staniciach – Časť 2.: Skúšobné metódy na verifikáciu systémov rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach). Pre merania je využívaná tzv. mokrá metódou A - meracia metóda s reálnym prietokom benzínu, pri ktorej je potrebný reálny výdaj paliva.


Kalibračné laboratórium

Kalibrácie automatizovaných monitorovacích systémov emisií (AMS-E) sú súčasťou komplexného skúšania a kontroly kontinuálnych stacionárnych AMS-E, ktoré sú inštalované na veľkých zdrojoch znečisťovania. Kalibrácie zabezpečujeme jednak paralelnými referenčnými metódami podľa príslušných EN a ISO noriem, ako aj pomocou štandardných referenčných materiálov (kalibračných plynov).

Kalibrácie prenosných analyzátorov. Externé analyzátory môžu mať prenosný charakter („kufríkové“ prenosné analyzátory), ktoré slúžia pre monitorovanie zloženia odpadových plynoch pri rôznych optimalizačných procesoch (napr. optimalizácia spaľovacích pomerov v zariadeniach spaľovanie palív). Alternatívne môžu byť inštalované v mobilných laboratóriách (meracích vozidlách), ktoré zabezpečujú diskontinuálne merania emisií znečisťujúcich látok.

Kalibrácie prachomerov a prietokomerov odpadových plynov sú zabezpečované výhradne pomocou štandardných referenčných manuálnych metód, ktorých výsledkom je stanovenie závislosti výstupného signálu meradla a skutočných hodnôt monitorovaných veličín v potrubiach.


Inšpekčný orgán

Inšpekčný orgán zabezpečuje kontrolu inštalácie a prevádzky kontinuálnych automatických monitorovacích systémov emisií (AMS-E), ktoré sú inštalované na veľkých zdrojoch znečisťovania. Inšpekciou zhody AMS-E sa vykonáva kontrola súladu AMS-E s požiadavkami právných predpisov v oblasti ochrany o ovzdušia, ako aj zisťovanie celého radu funkčných parametrov AMS-E, ktoré sú určené technickými predpismi (EN a ISO normy).

Zisťovanie a kontrola podobných funkčných parametrov sa vykonáva aj na kontinuálnych automatických monitorovacích systémoch sklenníkových plynov (AMS-G), pričom sa hlavne zisťuje zhoda týchto parametrov s požiadavkami technických predpisov (EN a ISO normy). V rámci inštalácii AMS-G ide najmä o analyzátory CO2, ktoré slúžia pre bilancovanie CO2 v rámci obchodovania s kvótami sklenníkových plynov.

Úplné inšpekcie zhody AMS-E sú vykonávané v skúšobnej prevádzke - pri uvádzaní nových zdrojov znečisťovania a/alebo AMS-E do trvalého užívania.

Periodické inšpekcie zhody AMS-E sa realizujú podľa právnych predpisov v pravidelných intervaloch (1 x ročne) taktiež podľa uvedených typov technických noriem.


REFERENCIE

Nosnou činnosťou sú predovšetkým inšpekcie zhody AMS-E, funkčné skúšky AMS-G a diskontinuálne oprávnené merania emisií ZL, ktorých výsledky sú súčasťou povoľovaní stavieb technológií do trvalého užívania orgánmi štátnej správy (prvé). Taktiež sú to následné periodické merania emisií ZL a inšpekcie zhody AMS-E, ktorých periodicita je tiež ustanovená právnymi predpismi (obdoba povinných emisných kontrol automobilov). Súčasne sú však technické prostriedky a odborný potenciál využívané pre poskytovanie služieb v oblasti ekologicko-technickej diagnostiky technologických zariadené formou neautorizovaných – technologických meraní. Tieto merania sú realizované za účelom rôznych optimalizácií technologicko-výrobných procesov, pričom priamo slúžia pri riešeniach zlepšujúcich úroveň ochrany ovzdušia.

Referenčný zoznam najvýznamnejších zákazníkov