EnviroTeam Slovakia

Ochrana osobných údajov

Tento dokument je politika - smernica o ochrane súkromia fyzických osôb, ktorá ustanovuje pravidlá pre spoločnosť EnviroTeam Slovakia, s.r.o., IČO 35 957 239, so sídlom Kukučínova 23, 040 01 Košice.

Táto smernica je dostupná na web stránke, ktorú prevádzkuje naša spoločnosť.

Ceníme si súkromie osôb, ktoré nám poskytujú osobné údaje. Táto smernica sa vzťahuje na našich zákazníkov, zamestnancov, ktorí pracujú pre našich zákazníkov, návštevníkov webov, našich dodávateľov (a potenciálnych dodávateľov), zamestnancov týchto dodávateľov a zmluvných partnerov. Opisuje:

 • údaje, ktoré Vás identifikujú a ktoré zhromažďujeme;
 • spôsob používania týchto údajov;
 • právne východiská, na základe ktorých ich spracovávame;
 • s kým ich zdieľame, a
 • ako ich uchovávame.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení1) alebo Zákone o ochrane osobných údajov2).

Spoločnosť, ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

V tejto smernici nájdete tiež opis ďalších dôležitých tém súvisiacich s Vašimi údajmi a ich dôvernosťou.

Starostlivo si túto smernicu prečítajte, aby ste vedeli, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme.

Tým, že navštívite alebo prechádzate náš web, kontaktujete nás prostredníctvom sociálnych médií alebo pre nás pracujete, ponúkate nám tovar alebo služby, používate niektoré z našich služieb, ktoré vám poskytujeme, alebo nám svoje údaje poskytujete inak, potvrdzujete, že ste si prečítali úplné znenie tejto smernice o ochrane súkromia.

Táto smernica sa skladá z nasledujúcich častí:

Časť 1:   Zhromažďovanie údajov
Časť 2:   Používanie údajov
Časť 3:   Právny základ používania Vašich osobných údajov
Časť 4:   Súbory cookie
Časť 5:   Poskytovanie osobných údajov
Časť 6:   Uchovávanie osobných údajov
Časť 7:   Vaše práva
Časť 8:   Marketing
Časť 9:   Prenos údajov
Časť 10:  Bezpečnosť
Časť 11:  Weby tretích strán
Časť 12:  Zmeny smernice o ochrane súkromia
Časť 13:  Ďalšie otázky alebo podávanie sťažností

1. Zhromažďovanie údajov

Niektoré údaje o Vašej osobe môžeme získať priamo od Vás. Niektoré údaje o Vašej osobe však môžeme získať od tretích strán, napríklad od vášho zamestnávateľa alebo pracovnej agentúry, predajcov, ktorých ste zákazníkom, mediálnych agentúr, spoločností vykonávajúcich prieskum trhu, našich dodávateľov, verejných webov, agentúr (vrátane rezervačných agentúr) a verejných orgánov (vrátane colných úradov), ktoré sú v tejto smernici súhrnne označované ako „externé zdroje“.

My, alebo tretie strany v našom mene, o Vás môžeme zhromažďovať a využívať nasledujúce údaje, ktoré sú v ďalšom texte tejto smernice označované ako „osobné údaje“:

1.1 Osobné údaje, ktoré nám poskytnete (alebo ktoré získame z externých zdrojov).

Vy alebo Váš zamestnávateľ alebo pracovná agentúra nám môžete poskytnúť osobné údaje o sebe pomocou online formulárov na našom webe, alebo keď nás kontaktujete telefonicky, e-mailom alebo inými prostriedkami. To zahŕňa napríklad prípady, kedy nám Váš zamestnávateľ poskytne Vaše osobné údaje, aby mohol využívať naše služby. Vy alebo externé zdroje nám tiež môžete poskytnúť osobné údaje o svojej osobe, keď nám vy alebo externý zdroj ponúkate alebo poskytujete služby.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete (alebo ktoré získame z externých zdrojov), môžu zahŕňať:

 1. Údaje o Vašej osobe:
  • Vaše meno, priezvisko;
  • názov Vašej pozície;
  • názov spoločnosti;
  • e-mailovú adresu;
  • Vaše telefónne číslo;
  • informácie o účte;
  • adresu Vašej spoločnosti;
  • pohlavie;
  • Váš dátum narodenia;
  • údaje uvedené v korešpondencii;
  • aktualizácie údajov, ktoré nám boli poskytnuté a
 2. Údaje o návštevníkoch nášho webu:
  • ak navštívite náš web, Vašu IP adresu;
  • Vaše používateľské meno;
 3. Údaje o tovare alebo službách, ktoré vám poskytujeme:
  • údaje potrebné na poskytovanie služieb pre Vás (vrátane údajov z formulárov, podrobností o objednávke, histórie objednávok, údajov pre platby, doručovacej adresy, požiadaviek a obmedzení spojených s doručením, obchodných referencií a daňových informácií);
  • meno, ktoré ste uviedli pre personalizované produkty;
  • údaje pre zákaznícke služby a
  • údaje pre riadenie vzťahov so zákazníkmi a marketing.
 4. Údaje o službách, ktoré získavame od Vás alebo vášho zamestnávateľa:
  • životopisy, ponuky a údaje z výberových konaní, údaje z dokumentov white paper;
  • pracovné kontaktné informácie (telefónne číslo, poštová adresa, e-mailová adresa);
  • doklad totožnosti a adresa;
  • kontaktné informácie pre naliehavé situácie;
  • informácie o nehodách na pracovisku alebo zdravotné a lekárske záznamy (relevantné pre váš pracovný pomer a/alebo vami poskytnuté našej spoločnosti, napr. lekárske hodnotenia);
  • pracovná doba (nadčasy a smeny, odpracované hodiny a štandardná pracovná doba oddelenia);
  • podrobnosti o mzde, preplatených výdavkoch a bankových účtoch;
  • údaje z testovania na drogy a alkohol a zdravotných prehliadok;
  • informácie zo súdnych konaní a šetrení a
  • údaje nutné pre prístup do systému a k aplikáciám (napr. systémové ID).
 5. Ak navštívite naše akcie, fotografie a videozáznamy z akcie (o tom Vás budeme tiež informovať v priebehu akcie).

1.2 Osobné údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, alebo ktoré získavame od našich externých zdrojov

 1. Vždy, keď navštívite náš web, môžeme automaticky zhromažďovať ktorékoľvek z nasledujúcich údajov:
  • technické údaje, vrátane IP adresy použitej na pripojenie vášho počítača k internetu, názov domény a krajiny, ktoré posielajú požiadavku na dáta, požadované súbory, typ a verzia prehliadača, typy a verzie doplnkov prehliadača, operačný systém a platforma;
  • údaje o Vašej návšteve, vrátane adries URL stránok, ktoré vedú na náš web, cez náš web alebo z nášho webu (vrátane dátumu a času), času a trvania návštev určitých stránok, údajov o interakcii so stránkou (napr. prechádzania, kliknutia a umiestnenie ukazovateľa myši), spôsobov opustenia stránky, údajov o prevádzke, údajov o umiestnení, blogov a ďalších komunikačných údajov a údajov poskytnutých pri požadovaní ďalších služieb alebo sťahovania.
 2. Ak nás kontaktujete na sociálnych médiách, budeme zhromažďovať určité údaje o Vašej osobe zo stránok sociálnych médií a prostredníctvom Vašej interakcie s nami alebo informáciami o našich produktoch a službách.
 3. Ak ste novinár, alebo pracujete pre inštitúciu/združenie v našom odbore, môžeme o Vašej osobe zhromažďovať údaje z verejných zdrojov.
 4. Ak ste zákazník alebo dodávateľ (alebo potenciálny zákazník alebo dodávateľ), alebo pre niektorého z nich pracujete (vrátane role konzultanta), môžeme o Vašej osobe získavať údaje z webu Vašej spoločnosti.

2. Používanie údajov

My, alebo externé zdroje konajúce v našom mene, zhromažďujeme, používame a uchovávame osobné údaje uvedené vyššie z nasledujúcich dôvodov:

2.1 Ak navštívite náš web

 1. aby sme vám umožnili získať prístup a používať náš web;
 2. na poskytovanie technickej podpory;
 3. aby sme vám poskytli informácie a služby, ktoré od nás požadujete;
 4. na zaistenie bezpečnosti našich služieb, nášho webu;
 5. na uchovanie informácií o Vašich preferenciách a aby sme mohli prispôsobiť náš web Vašim individuálnym záujmom;
 6. aby sme Vás poznali, keď sa na náš web vrátite;
 7. aby sme vám umožnili účasť v našich súťažiach a propagačných akciách;
 8. aby sme spracovali Vaše objednávky na náš tovar alebo služby; a
 9. na zlepšovanie a údržbu nášho webu a na prípravu správ alebo zostavovanie štatistík kvôli zlepšovaniu nášho tovaru a služieb. Tieto informácie budú v primerane možnej miere anonymizované a Vašu osobu nebude možné zo zhromaždených údajov identifikovať.

2.2 Ak od Vás získavame tovar alebo služby

 1. aby sme od Vás mohli prijímať služby a spravovať ich (vrátane vykonávania due diligence dodávateľov, výkazov platieb a výdavkov a finančných auditov);
 2. na riadenie a vedenie záznamov o zdravotnom stave a bezpečnosti;
 3. na hodnotenie Vašej pracovnej spôsobilosti (napr. na posúdenie, či ste pod vplyvom drog alebo alkoholu, a tým predstavujete nebezpečenstvo pre seba a ďalšie osoby);
 4. aby sme overili informácie z vášho životopisu a referencie, aby sme posúdili, či ste vy alebo váš zamestnávateľ vhodnými kandidátmi na prácu pre našu spoločnosť a
 5. na monitorovanie rovnakých príležitostí.

2.3 Ak vám poskytujeme tovar alebo služby

 1. aby sme vám alebo vášmu zamestnávateľovi poskytli príslušný tovar alebo služby (vrátane toho, aby sme mohli potvrdzovať a spracovávať objednávky, pre správu vášho účtu v našej spoločnosti, daní a výdavkov, na účely fakturácie a vymáhania dlhov;
 2. aby sme riešili otázky alebo problémy, ktoré máte s našim tovarom alebo našimi službami, vrátane všetkých otázok, ktoré môžete mať o spôsobe, akým zhromažďujeme, uchovávame a používame Vaše osobné údaje, alebo požiadavky na poskytovanie kópií údajov, ktoré o Vašej osobe vedieme.  Ak s Vami nemáme zmluvu, môžeme Vaše osobné údaje spracovávať na účely, ktoré sú v našom legitímnom záujme v rámci poskytovania služieb zákazníkom;
 3. aby sme vám mohli zasielať určité oznámenia (vrátane e-mailov alebo pošty) o našom tovare a službách, ako sú oznámenia a administratívnej správe (napr. o zmenách našich podmienok a aby sme Vás informovali o našich poplatkoch a taxách);
 4. na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti a kontroly kvality;
 5. na vykonávanie štatistických analýz a prieskumu trhu, a
 6. ak ste nám na to poskytli súhlas, alebo v iných prípadoch, ak je to v našom legitímnom záujme, na účely rozvoja podniku a marketingové účely, aby sme vám mohli odovzdávať (vrátane e-mailov a poštových zásielok) informácie o našich produktoch a službách, ktoré ste požadovali, alebo o ktorých sa domnievame, že by Vás mohli zaujímať (vrátane spravodajcov), ale iba ak ste nám na to dali súhlas.

2.4 Na účely vnútorného firemného výkazníctva, obchodnej administratívy, na zabezpečenie adekvátneho poistného krytia pre náš podnik, na zaistenie bezpečnosti našich zariadení, na účely výskumu a vývoja, a na identifikáciu a realizáciu možností zvýšenia efektivity podniku.

2.5 Aby sme dodržali všetky postupy, zákony a predpisy, ktoré sa na nás vzťahujú – čo môže zahŕňať prípady, keď je podľa nášho uváženia dodržanie týchto predpisov v našom legitímnym záujme alebo v legitímnom záujme iných osôb, a prípady, kedy to vyžaduje zákon.

2.6 Aby sme zriadili, vykonávali alebo bránili svoje zákonné práva – čo môže zahŕňať prípady, keď je to podľa nášho uváženia v našom legitímnom záujme alebo v legitímnom záujme iných osôb, a prípady, kedy to vyžaduje zákon.

2.7 Ak použijeme Vašu fotografiu alebo videozáznam z akcie na rozširovanie informácií o akcii medzi širšie publikum a na účely interných prezentácií, a ak je to v našom legitímnom záujme tiež na rozvoj podnikania a marketingové účely, alebo vtedy, ak na to máme váš súhlas.

2.8 Ak ste novinár, a ak je to v našom legitímnom záujme, na to, aby sme Vás kontaktovali s výzvou, aby ste o našich produktoch a službách napísali novinový článok, aby sme Vás pozývali na akcie, zasielali vám propagačné materiály a odovzdávali Vám tlačové správy.

3. Právny základ používania Vašich osobných údajov

3.1 Podľa nášho názoru je právny základ používania Vašich osobných údajov, ktorý je opísaný v tejto smernici o ochrane súkromia, nasledujúci:

 1. používanie Vašich osobných údajov nami je nutné na plnenie našich záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy s vami (napr. na vybavenie objednávky, ktorú ste u nás zadali, na dodržanie podmienok používania nášho webu, ktoré ste prijali tým, že ste navštívili náš web, a/alebo aby sme dodržali našu zmluvu o poskytovaní služieb, alebo aby sme mohli získavať služby od Vás alebo vášho zamestnávateľa), alebo
 2. používanie Vašich osobných údajov z našej strany je nevyhnutné na dodržanie našich zákonných povinností, (napr. poskytovanie údajov daňovému úradu); alebo
 3. ak neplatí možnosť (a.) ani (b.), je používanie Vašich osobných údajov nutné pre naše legitímne záujmy alebo legitímne záujmy iných osôb (napr. na zaistenie bezpečnosti nášho webu). Našimi legitímnymi záujmami je:
  • prevádzkovať, rozširovať a rozvíjať naše podnikanie;
  • prevádzkovať náš web;
  • vyberať si kvalifikovaných dodávateľov s potrebnými schopnosťami;
  • zaistiť bezpečné pracovné prostredie pre našich pracovníkov a návštevníkov;
  • marketing, prieskum trhu a rozvoj podnikania;
  • poskytovať tovar a služby našim zákazníkom, vykonávať a prijímať platby, zabezpečovať služby zákazníkom a poznať zákazníkov, ktorým služby poskytujeme;
  • zadávať objednávky, sledovať a zaistiť ich plnenie našimi dodávateľmi, a
  • na účely internej skupinovej administratívy, ako sú opísané v časti 5.1 nižšie.

3.2 Osobitné kategórie Vašich osobných údajov smieme používať, ak ste nám k tomu dali svoj súhlas (ktorý môžete po udelení kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie).

3.3 V budúcnosti môže iné použitie Vašich osobných údajov podliehať udeleniu vášho súhlasu (ktorý môžete po udelení kedykoľvek odvolať, ako je uvedené nižšie). Ak je to tento prípad, bude nutnosť udeliť súhlas uvedená v tejto smernici o ochrane súkromia.

3.4 Ak sa spoliehame na súhlas, ktorý ste nám udelili na používanie Vašich údajov konkrétnym spôsobom, ale neskôr zmeníte názor, môžete svoj súhlas odvolať – kontaktujte nás na adrese posta@etske.sk a my od tohto využitia upustíme. Ak však svoj súhlas odvoláte, môže to mať vplyv na našu spôsobilosť poskytovať vám naše služby.

4. Súbory cookie

4.1 Niektoré stránky na našom webe používajú súbory cookie, čo sú malé súbory, ktoré sú umiestnené do internetového prehliadača, keď navštívite náš web. Súbory cookie používame, aby sme vám v budúcnosti mohli ponúknuť lepšie prispôsobené možnosti vďaka tomu, že spoznáme a zapamätáme si Vaše konkrétne preferencie pri prezeraní.

4.2 Ak na našom webe súbory cookie používame, môžete ich kedykoľvek zablokovať. Na to môžete aktivovať nastavenie prehliadača, ktoré umožňuje odmietnuť nastavenie všetkých alebo niektorých súborov cookie. Ak však použijete nastavenie prehliadača, ktoré blokuje všetky súbory cookie (vrátane potrebných súborov cookie), nemusíte získať prístup k celému nášmu webu alebo jeho častiam alebo byť schopní používať všetky alebo niektoré funkcie, ktoré sú prostredníctvom webu poskytované.

4.3 Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, a účeloch, na ktoré ich používame, sú uvedené v smernici o používaní súborov cookie tu: www.etske.sk/cookie-policy/. Ak budete naďalej náš web, a/alebo služby používať, súhlasíte s používaním súborov cookie z našej strany, ako je opísané v našej smernici o používaní súborov cookie.

5. Poskytovanie osobných údajov

5.1 Vaše osobné údaje budeme zdieľať s nasledujúcimi kategóriami tretích strán:

 1. s našimi poskytovateľmi služieb a subdodávateľmi, vrátane okrem iného spracovateľov platieb, dodávateľov technických služieb a podpory, poisťovateľov, poskytovateľov logistických služieb a poskytovateľov cloudových služieb;
 2. s Vaším zamestnávateľom alebo sprostredkovateľskou agentúrou;
 3. s verejnými inštitúciami (vrátane pracovníkov colných úradov);
 4. so zmluvnými závodnými lekármi a zdravotníkmi vykonávajúcimi testovanie na drogy a alkohol (ak sa využíva);
 5. so spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú s marketingom, reklamou a propagáciou a
 6. s poskytovateľmi analytických a vyhľadávacích modulov, ktoré nám pomáhajú zlepšovať a optimalizovať náš web.

Možnosť všetkých tretích strán, s ktorými zdieľame Vaše osobné údaje, využívať tieto údaje na iné účely, než je poskytovanie služieb našej spoločnosti je obmedzená (zo zákona alebo zmluvne). Vždy zaistíme, aby tretie strany, s ktorými Vaše osobné údaje zdieľame, dodržiavali povinnosti v oblasti ochrany súkromia a bezpečnosti, ktoré sú v súlade s touto smernicou o ochrane súkromia a príslušnými zákonmi.

5.3 Vaše osobné údaje budeme tiež poskytovať tretím stranám:

 1. ak je to v našom legitímnom záujme v rámci prevádzkovania, rastu a rozvoja nášho podnikania:
  • ak budeme predávať alebo kupovať akékoľvek podniky alebo majetok, môžeme Vaše osobné údaje odovzdať potenciálnemu kupcovi alebo predávajúcemu tohto podniku alebo majetku;
  • ak takmer celý majetok spoločnosti získa tretia strana – v tom prípade budú osobné údaje, ktoré má spoločnosť v držbe, súčasťou prevádzaného majetku;
 2. ak máme povinnosť Vaše osobné údaje poskytnúť alebo zdieľať, aby sme dodržali akékoľvek zákonné povinnosti, zákonné požiadavky predstaviteľov štátnych alebo policajných orgánov a v rámci plnenia zákonov jednotlivých štátov v oblasti bezpečnosti alebo výkonu práva alebo prevencie nezákonnej činnosti;
 3. aby sme mohli vymáhať alebo uviesť do platnosti naše podmienky alebo inú zmluvu, alebo reagovať na tvrdenie, chrániť svoje práva alebo práva tretej strany, chrániť bezpečnosť osôb alebo brániť nezákonným činnostiam, alebo
 4. aby sme mohli chrániť práva, majetok alebo bezpečnosť spoločnosti, našich zamestnancov, zákazníkov alebo ďalších osôb. To môže zahŕňať výmenu osobných údajov s inými organizáciami na účely ochrany pred spreneverou a obmedzenie úverového rizika.

5.4 Môžeme tiež poskytovať údaje a používať anonymizované, agregované správy a štatistiky o používateľoch nášho webu alebo nášho tovaru a služieb a z interakcií s nami na sociálnych médiách na účely tvorby interných správ alebo inú tretiu stranu a pre naše marketingové a propagačné účely. Žiadna z týchto anonymizovaných, súhrnných správ alebo štatistík neumožní osobnú identifikáciu našich používateľov.

5.5 Ak to nie je výslovne uvedené vyššie, nikdy nebudeme Vaše osobné údaje zdieľať, predávať ani prenajímať žiadnej tretej strane bez toho, aby sme Vás o tom uvedomili a podľa potreby na to získali váš súhlas. Ak ste nám udelili súhlas na používanie Vašich osobných údajov konkrétnym spôsobom, ale neskôr zmeníte názor, mali by ste nás kontaktovať a my od tohto využitia upustíme.

6. Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje nevedieme dlhšie, ako je nutné na účely, kvôli ktorým sú osobné údaje spracovávané.  Doba, po ktorú uchovávame osobné údaje, závisí od účelu, pre ktorý ich zhromažďujeme a používame, a/alebo vyplýva z dodržiavania príslušných zákonov a z potreby vytvoriť, uplatniť alebo obhájiť naše zákonné práva.

7. Vaše práva

Na základe Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vám prináležia ako dotknutej osobe nášho spracovania nasledovné práva a opravné prostriedky:

7.1 Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (Čl. 15 Nariadenia)

Vy ako dotknutá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, máte právo žiadať informáciu, akým spôsobom, a ak áno, ktoré osobné údaje sa budú o Vás spracúvať. K Vašej osobnej ochrane – aby nikto cudzí nezískal prístup k Vašim údajom – môže byť potrebné, preverenie Vašej identity vhodnou formou.

7.2 Právo na opravu (Čl. 16) a na vymazanie (Čl. 17 Nariadenia)

Máte právo, aby bez zbytočného odkladu boli opravené Vaše nesprávne osobné údaje, prípadne – so zreteľom na účely spracúvania údajov – boli doplnené neúplné osobné údaje, ako aj právo na vymazanie Vašich údajov, pokiaľ sú splnené kritériá čl. 17 Nariadenia.

7.3 Právo na obmedzenie spracúvania (Čl. 18 Nariadenia)

Na základe zákonných predpokladov máte právo na obmedzenie spracúvania všetkých získaných osobných údajov. Tieto údaje od dňa žiadosti na obmedzenie spracúvania, môžu byť spracúvané len s osobitných súhlasom, prípadne len na uplatnenie a presadenie právnych nárokov.

7.4 Právo na prenosnosť údajov (Čl. 20 Nariadenia)

Máte právo žiadať bez prekážok a neobmedzene prenos spracúvaných osobných údajov na tretiu osobu.

7.5 Právo namietať (Čl. 21 Nariadenia)

Na základe dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sú na zachovanie našich oprávnených záujmov alebo záujmov tretej osoby potrebné. Vaše údaje nebudú po namietnutí ďalej spracúvané, iba v tom prípade, keď pre spracúvanie údajov sú dané záväzné právne dôvody, ktoré majú prednosť pred Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo keď spracovanie slúži k uplatneniu, vykonaniu alebo ochrane právnych nárokov. Proti spracúvaniu na účel priamej reklamy môžete kedykoľvek namietať s účinkom pre budúcnosť.

7.6 Odvolanie súhlasu na spracovanie údajov

Pokiaľ ste súhlas na spracovanie Vašich údajov udelili osobitne, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie súhlasu, ovplyvní prípustnosť spracúvania Vašich osobných údajov, po tom ako ste nám ich poskytli.

8. Marketing

8.1Vaše osobné údaje môžeme zhromažďovať a používať na marketingové účely v e-mailoch, v telefónnych hovoroch a poštových zásielkach.

8.2 Môžeme vám zasielať určité marketingové oznámenia (vrátane elektronickej marketingovej komunikácie pre existujúcich zákazníkov), ak je to v našom legitímnom záujme na účely marketingu a rozvoja podnikania.

8.3 Pre priame marketingové oznámenia však vždy získame Vás súhlas, ak to od nás zákon vyžaduje a ak máme v úmysle pre tieto marketingové účely Vaše osobné údaje oznámiť tretej strane.

8.4 Ak si prajete, aby sme vám marketingové oznámenia prestali zasielať, môžete nás kedykoľvek kontaktovať e-mailom na adrese posta@etske.sk.

9. Prenos osobných údajov

9.1 Osobné údaje sa môžu používať, ukladať a/alebo k nim môžu získať prístup pracovníci tretích strán, ktorí pracujú pre nás, ale nie pre externé zdroje. Môžu tak robiť na účely uvedené vyššie, v rámci poskytovania našich služieb vám alebo vášmu zamestnávateľovi, na potreby získavania služieb od Vás alebo externých zdrojov, na spracovanie transakcií a/alebo poskytovanie služieb podpory. Ďalšie informácie o tom, komu je možné Vaše osobné údaje poskytovať, sú uvedené v časti 5 vyššie.

9.2 Ak akékoľvek osobné údaje o Vašej osobe odovzdáme tretej strane alebo externým zdrojom, prijmeme príslušné opatrenia na to, aby príjemca Vaše osobné údaje adekvátne chránil v súlade s touto smernicou o ochrane súkromia. 

9.3 Ďalšie podrobnosti o opatreniach, ktoré robíme na ochranu Vašich osobných údajov v týchto prípadoch, sú kedykoľvek dostupné na vyžiadanie – kontaktujte nás kedykoľvek e-mailom na adrese posta@etske.sk.

10. Bezpečnosť

10.1 Spoločnosť kladie veľkú pozornosť na ochranu osobných údajov pred stratou, zneužitím, zverejnením, pozmeňovaním, neoprávneným prístupom, nedostupnosťou a zničením a podniká všetky primerané preventívne opatrenia na ochranu dôvernosti osobných údajov, vrátane vhodných organizačných a technických opatrení. Organizačné opatrenia zahŕňajú kontrolné mechanizmy obmedzujúce fyzický prístup do našich priestorov, školenia zamestnancov a uzamykanie fyzických spisov v kartotékach.  Technické opatrenia zahŕňajú používanie šifrovania, hesiel pre prístup do našich systémov a používanie antivírusového softvéru.

10.2   Pri poskytovaní osobných údajov môžu byť Vaše osobné údaje prenášané prostredníctvom internetu.  Hoci vynakladáme maximálne úsilie na to, aby sme osobné údaje, ktoré nám poskytujete, ochránili, prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný. Preto beriete na vedomie a prijímate, že nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich osobných údajov, ktoré sú prenášané na náš web, a že takýto prenos prebieha na Vaše nebezpečenstvo. Ihneď ako Vaše osobné údaje obdržíme, budeme používať prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k týmto údajom.

11. Weby tretích strán

Náš web a stránky na sociálnych médiách môžu príležitostne obsahovať odkazy na weby prevádzkované tretími stranami. Upozorňujeme, že táto smernica o ochrane súkromia platí len pre osobné údaje, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom nášho webu, alebo ktoré získame z externých zdrojov, a že nemôžeme niesť zodpovednosť za osobné údaje o Vás, ktoré sú zhromaždené a uchovávané tretími stranami. Weby tretích strán majú vlastné podmienky a smernice o ochrane súkromia a vy by ste si ich mali pozorne prečítať predtým, než na tieto weby odošlete akékoľvek osobné údaje. Neschvaľujeme ani inak neprijímame akúkoľvek zodpovednosť za obsah týchto webov alebo podmienky a smernice týchto tretích strán.

12. Zmeny našej smernice o ochrane súkromia

Našu smernicu o ochrane súkromia môžeme príležitostne aktualizovať. Akékoľvek budúce zmeny smernice o ochrane súkromia budú zverejnené na tejto stránke a podľa potreby o nich budete informovaní e-mailom. Pravidelne sa na túto stránku vracajte a kontrolujte, či nedošlo k aktualizáciám alebo zmenám našej smernice o ochrane súkromia. Ak budete naďalej používať služby a náš web, alebo nám budete ponúkať a/alebo poskytovať služby, potvrdzujete tým, že ste si prečítali aktuálnu verziu našej smernice o ochrane súkromia a rozumiete jej.

13. Ďalšie otázky alebo podávanie sťažností

Ak budete mať akékoľvek otázky alebo sťažnosti ohľadom zhromažďovania, používania alebo uchovávania Vašich osobných údajov z našej strany, alebo ak si budete priať uplatniť akékoľvek zo svojich práv súvisiacich s Vašimi osobnými údajmi, kontaktujte nás na adrese posta@etske.sk Každú sťažnosť alebo spor ohľadom používania alebo zverejnenia Vašich osobných údajov prešetríme a pokúsime sa ju vyriešiť.

V prípade využitia niektorého opatrenia na presadenie hore uvedených práv z Nariadenia, má EnviroTeam Slovakia, s.r.o. povinnosť neodkladne prijať stanovisko k navrhnutému opatreniu, resp. vyhovieť žiadosti, najneskôr však v priebehu jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je: 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
tel. číslo: +421 2 3231 3214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk  

Postupy opísané v tejto smernici o ochrane súkromia predstavujú aktuálne zásady ochrany súkromia k dátumu 25.05.2018.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

EnviroTeam Slovakia, s.r.o.
Kukučínova 23
040 01 Košice

e-mail: posta@etske.sk

IČO: 35 957 239

Registračné údaje: Obchodný register Okresného súdu košice I odd.: Sro, vložka č. 18336/V


Právne predpisy týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú:

1) NARIADENIE (EÚ) 2016/679 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohyb takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

2) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V Košiciach, dňa 10.01.2019
EnviroTeam Slovakia, s.r.o.