EnviroTeam Slovakia

LICENCIE

Osvedčenia

Naše laboratórium a inšpekčný orgán majú kvalitu, ktorá nás oprávňuje mať ambíciu pre získanie nezávislého posúdenia správnosti vykonávaných činností. Na základe posúdenia systému manažérstva kvality podľa noriem STN EN ISO/IEC 17025 a ISO/IEC 17020 získala naša spoločnosť osvedčenia o akreditácii pre všetky oblasti poskytovaných služieb. Takýmto spôsobom Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) osvedčila, že skúšobné a kalibračné laboratórium, ako aj inšpekčný orgán našej spoločnosti spĺňajú kritéria a štandardy služieb poskytovaných podľa európskych a medzinárodných noriem. Naša spoločnosť pre preukázanie kreditu a dôveryhodnosti poskytovaných služieb získala tieto osvedčenia o akreditácii:

(1905.77 kb)

Autorizované činnosti

Na základe akreditácie systému manažérstva kvality podľa noriem STN EN ISO/IEC 17025 a ISO/IEC 17020, ako aj potvrdenia plnenia notifikačných požiadaviek MŽP SR získala naša spoločnosť kompetenciu na reaalizáciu autorizovaných činností - tzv. oprávnených technických činností podľa zákona o ovzduší. 

Osvedčenia o akreditácii skúšobného a kalibračného laboratória a inšpekčného orgánu, ako aj osvedčenie o plnení notifikačných požiadaviek podľa zákona o ovzduší nám umožňuje vykonávať oprávnené merania emisií na všetkých kategóriách zdrojov znečisťovania, ako aj oprávnené inšpekcie a kalibrácie automatizovaných emisných systémov (funkčné skúšky AMS).

Podrobnosti o pôsobnosti vrámci oprávnených technických činnosti sú zverejnené v informačnom systéme o oprávnených osobách podľa zákona o ovzduší (tzv. ISOO systém).