EnviroTeam Slovakia

Skúšobné
laboratórium

Merania emisií CO, NOx, SO2, TZL, TOC zabezpečuje akreditované skúšobné laboratórium prostredníctvom dvoch komplexne vybavených meracích vozidiel.

Merania organických a anorganických zlúčenín vrátane zlúčenín kovov a polokovov sú vykonávané špecializovanými odberovými sústavami, ktoré vyhovujú najnovším technickým predpisom pre merania týchto látok. 

Kalibračné
laboratórium

Kalibrácie automatizovaných monitorovacích systémov (AMS) sú súčasťou komplexného skúšania a kontroly kontinuálnych stacionárnych AMS, ktoré sú inštalované na veľkých zdrojoch znečisťovania. 

Kalibrácie prenosných analyzátorov. Externé analyzátory môžu mať prenosný charakter, ktoré slúžia pre monitorovanie zloženia odpadových plynoch pri rôznych optimalizačných procesoch.

Inšpekčný
orgán

Zabezpečuje kontrolu inštalácie a prevádzky kontinuálnych stacionárnych AMS, ktoré sú inštalované na veľkých zdrojoch znečisťovania. Ide o zisťovanie a kontrolu celého radu funkčných parametrov AMS, ktoré sú určené technickými predpismi (EN a ISO normy).

Úplné funkčné skúšky AMS
sú vykonávané v skúšobnej prevádzke - pri uvádzaní nových zdrojov znečisťovania a/alebo AMS do trvalého užívania.