EnviroTeam Slovakia

Skúšobné
laboratórium

Merania emisií CO, NOX, SO2, TZL, PM2,5/10, TOC, VOC, anorganických zlúčenín vrátane zlúčenín kovov, dioxínov/furánov a PCB zabezpečuje akreditované skúšobné laboratórium prostredníctvom 3-och komplexne vybavených meracích vozidiel..

Laboratórium je spôsobilé vykonávať kontrolu účinnosti II. stupňa rekuperácie benzínových pár na čerpacích staniciach benzínu.

Kalibračné
laboratórium

Kalibrácie automatizovaných monitorovacích systémov (AMS) sú súčasťou komplexného skúšania a kontroly kontinuálnych stacionárnych AMS, ktoré sú inštalované na veľkých zdrojoch znečisťovania. 

Kalibrácie prenosných analyzátorov. Externé analyzátory môžu mať prenosný charakter, ktoré slúžia pre monitorovanie zloženia odpadových plynoch pri rôznych optimalizačných procesoch.

Inšpekčný
orgán

Zabezpečuje kontrolu inštalácie a prevádzky kontinuálnych emisných monitorovacích systémov (AMS), ktoré sú inštalované na veľkých zdrojoch znečisťovania.

Úplné inšpekcie zhody AMS sú vykonávané v skúšobnej prevádzke - pri uvádzaní nových zdrojov znečisťovania a/alebo AMS do trvalého užívania. Periodické inšpekcie zhody AMS sa realizujú podľa právnych a technických predpisov (EN a ISO normy) v pravidelných intervaloch (1 x ročne).